GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS

  1. Algemene informatie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. De website wordt beheerd en uitgebaat door Eurofins labo Van Poucke bvba (KBO 0437.929.462), hierna ook genoemd het “laboratorium”.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van het laboratorium. Deze website, inclusief de merken, logo’s, teksten, foto’s en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, tenzij wanneer dit past binnen het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot levering van diensten tussen het laboratorium en een opdrachtgever.

  1. Informatie op de website

Het laboratorium draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar diensten op de website zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten. Het laboratorium draagt er tevens zorg voor dat de informatie verstrekt op haar website correct en actueel is. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zou aangepast zijn. Ondanks haar inspanningen kan bepaalde informatie onjuistheden bevatten of achterhaald zijn.

De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze website ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds het laboratorium contacteren.

Onze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

Het laboratorium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Het laboratorium is evenmin aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken van websites of webpagina’s van derden waarnaar op onze website wordt verwezen.

Het laboratorium geeft geen garanties voor de goede werking van haar website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van haar website of voor enige vorm van (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van haar website.

Het laboratorium kan in geen geval tegenover wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar website, met inbegrip van, zonder enige beperking, werkonderbrekingen, beschadiging en verlies van software, data of apparatuur, zelfs al is dit veroorzaakt door enige vorm van virus aanwezig op haar website of door een externe oorzaak.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De gebruiker van de website aanvaardt dat zijn relatie tot het laboratorium wordt beheerst door het Belgische recht en dat uitsluitend de rechtbanken en hoven met rechtsmacht te Kortrijk (België) bevoegd zijn om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze website, ook al is deze van niet-conctractuele aard.