Privacy statement

Laatste update: 29 januari 2021

Deze privacyverklaring is van toepassing op allen diensten van EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als klant, als patiënt, als arts, als (potentiële) leverancier of als sollicitant zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna genoemd ‘GDPR’).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit weke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

Deze verklaring heeft betrekking op zowel online als offline persoonsgegevensverzameling.

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden (zie hiervoor punt 10).

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV
Engelse Wandeling 7
8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer 0437.929.462

Hierna genoemd ‘Eurofins Clinical Diagnostics’.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

2. Doel van de verwerking

EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van hoe en waarom u met EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV communiceert.

Contactformulier website
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het correct reageren op uw verzoek.

Mutualiteitsgegevens
Wij verwerken uw mutualiteitsgegevens wanneer je deze invult op onze website zodat wij de rekening kunnen doorsturen naar de mutualiteit en om het eventuele remgeld aan de patiënt te sturen.

Deze verwerking is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name om efficiënt in contact te treden met de mutualiteit voor verwerking van de rekening.

Rekrutering
Wanneer u in het kader van een sollicitatie reageert op onze vacatures op de website of tijdens de sollicitatieprocedure uw persoonsgegevens aan ons verstrekt dan verwerkt Eurofins-Labo Van Poucke deze met het oog op het verder afhandelen van het aanwervingsproces. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover uw belang als sollicitant.  

Dienstverlening: patiënt
Wanneer u een beroep doet op onze diensten, al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks, dan verzamelen wij uw persoonsgegevens met betrekking tot het voorschrijven en uitvoeren van een medische analyse. Indien u ons rechtstreeks de persoonsgegevens bezorgt ter uitvoering van onze dienstverlening, dan is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Indien wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks ontvangen via een arts, dan is deze verwerking noodzakelijk voor doeleinden van preventieve geneeskunde.

Dienstverlening: opdrachtgevers
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, specifiek gaat het hier om de persoonsgegevens die wij ontvangen van artsen, werkgevers en woon- en zorg centra die wij verwerken in het kader van onze samenwerking. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV of kadert in ons gerechtvaardigd belang, zijnde het efficiënt in contact treden met onze opdrachtgevers.

Leverancierbeheer
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze contactpersoon bij een leverancier. Dergelijk verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV of kadert in ons gerechtvaardigd belang, zijnde het efficiënt in contact treden met onze leveranciers.

3. Ontvanger van uw persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hoger omschreven, verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam titel, adres, telefoonnummer, Riziv nummer, E-mail, Fax);
 • Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, andere gegevens vermeld op CV/motivatiebrief, interviewnotities);
 • Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer, mutualiteitsgegevens);
 • Lichamelijke gezondheid (analyseresultaten);

Daarnaast kunnen wij beroep doen op andere partijen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Deze derde partijen kunnen hierdoor toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Zo kunnen onze IT-, cloud- en softwareleveranciers toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning. Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

4. Bewaartermijn

EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV rust. Bijvoorbeeld de analyseresultaten bewaren wij maximum 30 jaar.

5. Doorgifte buiten de EU/EER

EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

7. Beveiligingsmaatregelen

EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

8. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 1. Recht op inzage en correctie
  Indien u wil weten welke persoonsgegevens EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.
   
 2. Recht op verwijdering en beperking
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door ons. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden. Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.
   
 3. Recht van bezwaar
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
   
 4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
   
 5. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.
   
 6. Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het de verwerking van uw persoonsgegevens door EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

9. Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS KORTRIJK NV, onderhavige Privacyverklaring, of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

 • Per e-mail: dpo@labovanpoucke.eu
 • Per post: Engelse Wandeling 7 – 8500 Kortrijk, t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op privacy pagina.

11. Waarom gebruiken wij ‘cookies’ en andere trackingtechnologieën?

Een ‘cookie’ is een bestand dat onze webserver naar uw computer kan sturen wanneer u een Eurofins | Clinical Diagnostics-website bezoekt. Dit bestand wordt vervolgens op uw computer opgeslagen. Nadat u persoonsgegevens hebt ingevoerd in een formulier of gegevensveld op een Eurofins | Clinical Diagnostics-website kan Eurofins | Clinical Diagnostics cookies en bepaalde andere technologieën gebruiken zodat die website uw persoonlijke voorkeuren kan ‘onthouden’, zoals delen van die website die u vaak bezoekt en, als u dat verkiest, uw gebruikers-ID.

Technologieën voor passieve gegevensverzameling kunnen uw gebruik van Eurofins | Clinical Diagnostics-websites vergemakkelijken door Eurofins | Clinical Diagnostics in staat te stellen een betere service aan te bieden, websites aan te passen op basis van de voorkeuren van de consument, statistieken op te stellen, trends te analyseren en anderszins Eurofins | Clinical Diagnostics-websites te beheren en te verbeteren. Zonder het gebruik van technologieën voor passieve informatieverzameling werken bepaalde functies van Eurofins | Clinical Diagnostics-websites mogelijks niet.

Welke soorten cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken Eurofins | Clinical Diagnostics-websites?

Eurofins | Clinical Diagnostics-websites gebruiken “sessiecookies”. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die gewist worden zodra u uw browservenster verlaat of anderszins uw computer uitschakelt. Sessiecookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de navigatie op onze websites te verbeteren, bezoekers te beletten om informatie te verstrekken wanneer dat niet aangewezen is (de site ‘onthoudt’ eerder ingevoerde gegevens voor leeftijd of land van herkomst die buiten de gespecificeerde parameters vielen en blokkeert latere wijzigingen) en om geaggregeerde statistische gegevens te verzamelen. Hier vindt u de lijst met cookies die worden gebruikt op deze website.

CookieGeplaatst doorDuurDoel
__Secure-3PAPISIDGoogle2 jaarBouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om door middel van retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.
__Secure-3PSIDGoogle2 jaarBouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om door middel van retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.
__Secure-3PSIDCCGoogle1 jaarBouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om door middel van retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.
_fbpFacebook2 maanden 29 dagenDeze cookie wordt gebruikt om bezoeken op websites op te slaan en bij te houden.
_gaGoogle Analytics2 jaarDeze cookie wordt gebruikt om het aantal paginaweergaven te tellen en biij te houden
_gat_UA-531162-37Google tag managereinde van de sessieDeze cookie wordt gebruikt om te bepalen hoe vaak in de sessie analytische gegevens verstuurd moeten worden
_gcl_auGoogle tag manager2 maanden 28 dagenDeze cookie wordt gebruikt om conversies op te slaan en bij te houden.
_gidGoogle Analytics1 dagDeze cookie wordt gebruikt om paginaweergaven te tellen en bij te houden.
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjareinde van de sessieDeze cookie wordt door Hotjar geplaatst om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt en helpt bij het identificeren van bugs.
_hjidHotjar1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om een unieke gebruikers-ID op te slaan.
_hjIncludedInPageviewSampleHotjareinde van de sessieDeze cookie wordt door Hotjar geplaatst om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt en helpt bij het identificeren van bugs.
_hjTLDTestHotjareinde van de sessieDeze cookie wordt gebruikt om te controleren welk cookie-pad het best gebruikt kan worden
_HPVNBing (Microsoft)4 maanden 4 dagenDeze cookie wordt gebruikt voor het optimaliseren van Bing advertenties
_RwBfBing (Microsoft)8 maanden 26 dagenDeze cookie wordt geplaatst door Bing om relevante advertenties aan je te tonen.
_uetsidGoogle tag manager1 dagDeze cookie wordt gebruikt om bezoeken op websites op te slaan en bij te houden.
_uetvidGoogle tag manager16 dagenDeze cookie wordt gebruikt om bezoeken op websites op te slaan en bij te houden.
1P_JARGoogle1 maand 9 dagenDeze cookie wordt door Google gebruikt om gepersonaliseerde advertenties op Google-sites weer te geven, op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.
ABDEFBing (Microsoft)9 maanden 20 dagenCookie vereist om website-opties en -services te gebruiken
AIDGoogle1 maand 13 dagenDeze cookie linkt je activiteiten op andere apparaten waarop je eerder bent ingelogd op je Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die je op je apparaten te zien krijgt gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.
ANIDGoogle Analytics9 maanden 11 dagenDeze cookie linkt je activiteiten op andere apparaten waarop je eerder bent ingelogd op je Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die je op je apparaten te zien krijgt gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.
APISIDGoogle Ads Optimization2 jaarDeze cookie wordt door Google gebruikt om gepersonaliseerde advertenties op Google-sites weer te geven, op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.
BFBBing (Microsoft)4 maanden 20 dagenDeze cookie wordt gebruikt voor het optimaliseren van Bing advertenties
BFBUSRBing (Microsoft)4,5 maand 5 dagenDeze cookie wordt gebruikt  om advertenties op eigen Microsoft-applicaties te personaliseren door u te herinneren aan recente zoekopdrachten, eerdere interacties met advertenties van adverteerders, of zoekresultaten en bezoeken aan de website van een adverteerder.
c_userFacebook1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om een unieke gebruikers-ID op te slaan.
cnx_sessionHuidig Domein1 uurDeze cookie wordt gebruikt om een unieke sessie op te slaan
CONSENTGoogle Ads Optimization2 jaarDeze cookie wordt gebruikt om voorkeuren voor cookietoestemming op te slaan.
datrFacebook7 maanden 21 dagenWordt gebruikt om gebruikers te identificeren en bots te weren
dprFacebook1 weekDeze cookie wordt door Facebook gebruikt voor prestaties
frFacebook2 maanden 28 dagenCookie om je relevante advertenties te tonen op Facebook
HSIDGoogle Ads Optimization2 jaarDeze cookie voorkomt fraude
IDEGoogle9 maanden 9 dagenDeze cookie helpt ons om onze advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren.
MSCCBing (Microsoft)4 maanden 18 dagenDeze cookie wordt gebruikt om het gebruikersgedrag op de website te meten doormiddel van de Bing Maps API.
MUIDBing (Microsoft)11 maandenDeze cookie wordt gebruikt om bezoeken op verschillende websites op te slaan en bij te houden.
NIDGoogle Ads Optimization6 maanden 2 dagenDeze cookie wordt gebruikt om advertentielevering of retargeting in te schakelen, gebruikersvoorkeuren op te slaan.
OTZGoogle Analytics16 dagenDeze cookie wordt gebruikt om een geaggregeerde analyse van websitebezoekers te laten zien.
SGoogleeinde van de sessieDeze cookie wordt gebruikt om de gebruiker te onthouden tussen verschillende pagina weergaven.
SAPISIDGoogle Ads Optimization2 jaarDeze cookie zorgt ervoor dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube. 
sbFacebook1 jaar 10 maanden 7 dagenDeze cookie wordt gebruikt om browsergegevens op te slaan
SEARCH_SAMESITEGoogle6 maandenDeze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de browser deze cookie samen met cross-site verzoeken verstuurt.
SIDGoogle Ads Optimization2 jaarom advertentieweergave of retargeting mogelijk te maken, fraude te voorkomen.
SIDCCGoogle Ads Optimization1 jaarDownload bepaalde Google-hulpprogramma’s en slaat bepaalde voorkeuren op, bijvoorbeeld het aantal zoekresultaten per pagina of activering van het SafeSearch-filter. Past de advertenties aan die in Google Zoeken worden weergegeven.
SRCHDBing (Microsoft)3 maanden 17 dagenDeze cookie wordt geplaatst door Bing om relevante advertenties aan je te tonen.
SRCHHPGUSRBing (Microsoft)8 maanden 20 dagenDeze cookie wordt geplaatst door Bing om relevante advertenties aan je te tonen.
SRCHUIDBing (Microsoft)3 maanden 17 dagenDeze cookie wordt geplaatst door Bing om relevante advertenties aan je te tonen.
SRCHUSRBing (Microsoft)4 maanden 20 dagenDeze cookie wordt geplaatst door Bing om relevante advertenties aan je te tonen.
SSIDGoogle Ads Optimization2 jaarDeze cookie zorgt ervoor dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube. 
UULEGoogle Analytics3 uurDeze cookie wordt gebruikt om een plaats of een exacte locatie (met lengte- en breedtegraad) te coderen in een waarde die wordt gebruikt in een cookie, een url of een http-header.
wdFacebook1 weekDeze cookie wordt gebruikt om de schemresolutie te bepalen
xsFacebook1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om een unieke sessie-ID op te slaan
XSRF-TOKENHuidig Domein1 uurDeze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de browser deze cookie samen met cross-site verzoeken verstuurt.

Eurofins | Clinical Diagnostics-websites kunnen ‘permanente’ cookies gebruiken. Permanente cookies zijn permanente bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en daar blijven, tenzij u de cookie verwijdert. Permanente cookies bewaren informatie op uw computer voor een aantal doeleinden, zoals het opvragen van bepaalde informatie die u eerder hebt verstrekt (bv. wachtwoorden), helpen om te bepalen welke gebieden van de website bezoekers het waardevolst vinden, en het continu aanpassen van de website op basis van uw voorkeuren. Permanente cookies die door deze site op uw computer worden geplaatst, kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, maar enkel wanneer u zich heeft geregistreerd of u anderszins heeft ingestemd met het bewaren van persoonsgegevens die u op de site hebt verstrekt. Anders weet de server van onze site alleen dat een niet-geïdentificeerde bezoeker met uw cookies naar de site is teruggekeerd.                       

Eurofins | Clinical Diagnostics-websites kunnen ‘webbakens’ gebruiken (ook wel internet tags, single-pixel gifs, clear gifs en onzichtbare gifs genoemd). Een webbaken is een kleine afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht die gebruikt wordt om bij te houden of een pagina bekeken of een bericht geopend werd. Webbakens geven de websiteserver informatie over bijvoorbeeld het IP-adres en het browsertype van de computer van de bezoeker. Webbakens kunnen worden geplaatst op online advertenties die mensen naar onze site brengen en op diverse pagina’s van onze site. Webbakens geven ons informatie over hoe vaak een pagina geopend wordt en welke informatie geraadpleegd wordt.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën door Eurofins | Clinical Diagnostics?

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën op Eurofins | Clinical Diagnostics-websites in of uit te schakelen. Hoe deze keuzes precies aan u worden aangeboden en via welk proces u deze keuzes kunt maken, kan verschillen van website tot website.                       

Op sommige Eurofins | Clinical Diagnostics-websites kan u gevraagd worden om expliciet toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies en/of andere trackingtechnologieën op die website. Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site en voor de levering van de door u gevraagde diensten blijven functioneren, ongeacht of u toestemming hebt verleend. Andere soorten cookies en trackingtechnologieën worden uitgeschakeld tot u expliciete toestemming verleent. Daardoor wordt de functionaliteit van de site mogelijk beperkt tot u ervoor kiest om expliciete toestemming te verlenen.                              

In sommige internetbrowsers kunt u het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën beperken of uitschakelen. Raadpleeg de informatie van uw internetbrowser voor instructies over hoe u dit moet doen (u vindt die doorgaans onder een “Help”-menu).