Klinische chemie

Klinische chemie

Onderzoek naar cellen, eiwitten, enzymen, hormonen en moleculen in bloed, urine en ontlasting om ziekten aan te tonen en/of uit te sluiten en om het effect van behandeling te volgen. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar medicijnspiegels (TDM) en drugs. Ook kunnen er analyses worden uitgevoerd met preventief of prognostisch karakter.

Restreinte remboursement de la vitesse de sédimentation

Meer lezen

Beperking terugbetaling sedimentatiesnelheid

Meer lezen

Restriction du remboursement de l'urée depuis le 1/3/2023

Suite à une décision de l'INAMI, depuis le 1er mars 2023, le remboursement de l'urée est limité aux patients dont la clairance rénale estimée est inférieure à 30 ml/min (MDRD ou CKD-EPI). De plus, il est strictement interdit de facturer le test au patient si cette condition n'est pas remplie. Nous ne pourrons donc désormais réaliser votre demande d'urée qu'après le dosage de la créatinine et le calcul de la clairance rénale.

Meer lezen

Beperking terugbetaling ureum sinds 01/03/2023

Door een beslissing van het RIZIV wordt de terugbetaling van ureum sinds 1 maart 2023 beperkt tot patiënten met een geschatte renale klaring kleiner dan 30 ml/min (MDRD of CKD-EPI). Daarenboven is het strikt verboden de test aan te rekenen aan de patiënt indien niet aan deze voorwaarde voldaan wordt.

Meer lezen

Nouvelle version du formulaire de demande électronique:

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle mise en page de notre formulaire électronique.

Meer lezen